Fam. Jelte v /d Zee Hoarnestreek 35 “Syttinga-State”. Foarhinne wennen hjir Dirk van der Zee, derfoar Jelte Sr.en Fam.Fopma-Bonnema. “Harkema-State”.
Foarhinne wie it in Slot, dat yn 1908 ôfbrutsen is om ’t it te djoer yn únderhâld wie.