Fam. W. Groenhof Hoarnestreek 31 “Harkema-State”.
Foarhinne wennen hjir: Fam . F. C.Jaarsma, fam.Joh. Swart, Fam. W.Anema. “Harkema-State”. “Harkema-State”.
Dit spul komt foar yn de boedelbeskriuwing fan Fam. Collot D’ Escury út 1824.