Fam. Willem Wassenaar Hoarnestreek 5.
Derfoar wennen hjir: Fam. J.Wassenaar, Fam. W.Wassenaar, Fam.Paulus Elsinga en derfoar: L. Fopma-Bonnema. (Roasekwekery) .