Fam. Eke de Vries Hoarnestreek 1 “De Noorderhoeve”. Foarhinne wennen hjir : Fam. Jan de Vries, Fam. Dirk de Jong. Fam. Gerrit Boersma en Fam.Klaas Oosterbaan.