Fam. A.M. Fagel Hearewei 39.
Foarhinne wennen hjir! .o. Fam.Auke Svrart, Fam.Deinema, Fam.G.Jensma en Fam.G.de Lange.