Famylje K.de Vries Hearewei 45.
Foarhinne wennen hjir: Fam. J.G.Terpstra en G.Terpstra en Fam. Minne Stapensia.