Fam. Roel Brolsma Roordamaleane 25.
Foar him buorke hjir syn heit Simon Brolsma, derfoar P.Kalma en Minne Hiddinga en Jan Hiddinga.
Léstneamde hat de Pleats bouwe litten om ûngefear 1920 hinne.