Fam. T. van der Walt Roordanaleane 17.
Dit spul hat sawat 25 jier leech stien en wie do yn t besit fan de Janzen s fan Easterbierrum.
Derfoar wenne hjir in Kees Visser en in Willem Visser.
It waard yn twaen bewenne en ien fan de oare bewenners wie: Meile d,e Vries.