Fam. Jouke Spoelstra Roordamaleane 1.
Yn ’e bocht, de r’t deWesterbuorren oer giet yn ’e Roordamaleane, stiet lofts it bedriuw fan Jouke Spoelstra.
It waard foarhinne de “Roordama-Pleats” neamd.
Hjir hat it ferneamde Slachte fan de Roordar ’s wenne.
Johannes Spoelstra (heit fan Jouke), fertelde, dat syn heit Jouke it yndertiid kocht hie.
Foar Jouke, wenne der Dirk, dy ’t molkrider wie en sadanich bekend wie.
Nei Jouke Sr. kaam de Fam, Johannes Spoe1stra der te wenjen en no dan soan Jouke Jr.