Fam. Jan van der Laan Westerbuorren 34.
Foar him wennen hjir Fam.Cornelis van der laan, derfoar Harm Blanksma, dy't it yn 1881 bouwe litten ha.