Fam. Foppe Bloemsma Hege Sylsterwei 1 .
Derfoar wennen hjir: Sieds Jepma en derfoar Sietse de Vries, Arjen de Vries en Harmen de Vries.
Dizze lęste hie der in Koumelkery.
It hat der lang tige súterich bystien; mar no knappet it op.