Fam. Rein Posthumus Hege Sylsterwei 5.
Foarhinne Sietse Janzen, derfoar Klaas Andringa en Jelte Tuinhof.
It spul hat jierrenlang it K.i.station west fan deK.i. feriening Barradiel.