Fam. S.S.Talsma Hege Sylsterwei 4 “lt Hynstespul”.
Opfolgjend hawwe hjir wenne: Samme, Sjoerd en Samme Talsma.