Fam. J .van der Schaar Bethaniëleane 7 “ Bethaniëhiem “.
Foar him wenne hjir syn heit Piet van der Schaar en farnylje.