Fam. G. Bleeker Sytzamaleane 33 “Nij Sytzamahiem”.
Wy sitte hjir wol yn ’e buert,der ’tfoarhinne it Nonnenkleaster: Bethanië stien hat.