Fam. K. Dreyer Swaerderwei 7 .
Dreyer naam dizze buorkerij oer fan: mefr. GrifshorstI dy ’t it oernommen hie fan Jan Spoelhof, derfoar Willem Spoelhof, Rienik Post en neffens frou Jaarsma-Swart, is dit spul boud troch in Fam.Rienks omtrint 1908.
De fam. Dreyer docht alle war om it spul wer yn syn âlde gloarje werom te bringen.