Henk de Haan Swaerderwei 22 .
Foar Henk wennen hjir .o. syn heit Klaas de Haan, Romke de Haan, Willem Hoogerhuis, Jan Hayma, Willem Koning.
De skuorre fan dizze buorkery is yn gebrk by Oannimmersbedriuw Fongers B.V. t Tsjummearum.