Fam. Sipke Dokter Swaerderwei 28 (Swaerderbuorren).
Foar S.Dokter wenne hjir syn heit Douwe Dokter, derfoar Germen Swart en noch earder dy syn heit Jan swart.
Foarhinne stienen oan ‘e oare kant fan ’e dyk, fjouwer arbeidershúzen op in Terpke.
Wat letter blykt it in gręffield te węzen.