Fam. J. Visser Tjessingawei 12 .
Op dit stee liet Johannes de With eartiids in Gernierspul bouwe.
Johannes wie earst bakker en wenne tsjinoer der t no it griene krsgebou stiet.
Do t letter de Tjessingawei ferbrede waard, moast it hs der wei en foar de bruoruen Hendrik, Auke en Lolke de With, soe der in hs boud wurde yn Tsjummearum.
Mar de mannen woenen dat net en hja hlden har ein fst.
By eintsje beslt is it spul fbrutsen en is dit der foar yn t plak kommen, in eintsje nei efteren en fan siden; sadat de Camstrawei ek better tagonklik waard.
It spul is letter publiek ferkocht en wie Jan Visser de heechste bieder.