Dizze tekening jowt de efterkant fan de pleats wer.
Op de eftergrūn stiet de āld Furdgumer Toer.
Eartiids hat der ek noch in Tsjerke oan fźst sitten; mar dy is spitichernōch ōfbrutsen.