Dizze tekening is foar sa fier wy witter de âldsteyn ‘e rige.
Op âlde kaarten rint, wat no de Camstrawei hjit, oan de oare kant fan de pleats lâns; oan dy kant fan de pleats sit ek de foardoar.
As jo de omjowing goed besjogge, kinne jo op de Hearewei krekt bűten it doarp noch oerbliuwsels fan. dizze wei werom fine.