Fam.Y.Hettinga Camstrawei 1 “Camstra-State “.
Yn it register fan oanbring wurdt neamd as bewenner: Juw Roerde (Roorda).
Yn 1543 wennet Taco Roorda op de state (soan fan Juw).
1561-1600 de Fam. Thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg.
De âldste broer fan Juw, wie Ruurd Roorda, dy ’t trout wie mei: Sijts Rieniks-dochter Camstra.
Yn 1640 wie Gerrolt van Juckema eigner.
Stinkohier 1698, earste stim fan Furdgum wie fan Grytman Jhr. Taco fan Burmania.
Doe wie de hierder: Gerrit Gerrits.
Yn 1711 wurdt “Camstra-State” ferkocht oan Rinse Rinses Roorda.
Fan 1728 - I738 wie Mink Cornelis hierder.
Fan 1748 - 1758, Pytter Steffens Camstra.
Fan 1768 – 1788 hierde Abele Jans it spul.
Fan 1788 - 1798 wie hierder: Ids van Loon.
Yn 1798 wurdt Fam. Scheltinga eigner.
Yn 1819 wie fam. Telting ut Frjentsjer eigner.
Lang hat it spul yn eigendom west by fam. van der Weg.
Yn 1983 hat Fam. Hettinga it kocht.