Fam. A.Wateler Camstrawei 8.
“Jelgersma-Hiem” ( ek wol neamd : Guldener-Hiem) .
Lang hat hjir de fam. Zwager tahâlden.
Hein van der Zee kocht it fan de erven fan Eibert Zwager.
Hein ferkocht it oan de hjoeddeistige bewenner: Wateler.