Fam.Marten Huizinga Canstrawei 27.
Op dizze pleats wennen foarhinne: T.Zijlstra, Tj.Boomsma, P.Boomsma en Y.Hiemstra.