Lieuwe Anema Camstrawei 22.
Syn foargonger wie Marten Miedema, dyt syn broer Theunis opfolge hie.
De heit fan dizze beide mannen wie Sieds Miedema, dyt foar en yne foar yn e oarloch de Pleats bebuorke.
Hy wie de opfolger fan Sybren van der Staag.