Fam. Emiel Vogels Camstrawei 41.
Ynt begjin fan dizze ieuw waard dizze pleats bebuorke troch Auke Wierda; syn opfolger wie: Albert Rienks, dyt t, de Dongeradielen kaam, in echte hynsteman.
Syn dochter Hannie troude mei Leo Vogels Sr., Fruitkweker yn Tsjummearum.
Harren soan Emiel Vogels Jr. wennet no op de Pleats.