Fam. E.Reitsma Canstrawei 38.
Fan 1918 oan’t 1939, fam. Klaas Reins Westra.
Fan 1939 oan 't 1958 Fam. Heerke Osinga; dernei harren soan Klaas en sūnt 1960 Reitsma.
K. R. Westra kocht it fan Fam. Tj. Lettinga.