Fam. S.J.van der Zee Camstrawei 40( Dykshoek) .
Neffens noch oanwęzige muorreankers boud yn 1813.
Yn 1832 wenne hjir La Fleur(Strânmaster).
Yn ‘e muorre fan de skuorre sit in stien mei it opskrift: K.R.Westra 1880 25 M(maaie).
It wenhűs is yn 1953 ferboud; foar 1920 wie K.R.Westra, eigner.
Hy wie erfgenamt fan Rein Rieniks Westra, dy’t der yn 1880 wenne.
Fan 1919 oan’t 20 maaie 1920, wie Jacob Groeneveld (Jacobs Sijke) hierder.
Fan 20 maaie 1920 oan ’t Oktober 1969 wenne hjir Simon v/d Zee en frou.
Fan Oktober 1969 oan’t Jannewaris 1990 Jelte v/d Zee en frou en dernei harren soan: S.v/d Zee en frou.