Fam. van Ulden W.Binnemaleane 12 (Haerda).
De Noardkant fan Haerda.
Do t P.B.Winsemius perbeare om de rjochtsomgong fan Minnertsgea te rekonstrearjen, siet er sat er sels ek skriuwt tangele mei dit lde stee.
It pst yn de rjochtsomgong, dy t by Lyts Hemana begjint mei de sinneomgong; mar wie foar him hiel muoilik te pleatsen.
Dochs hat it in Stimdragende pleats west, dy t yn 1690 yn besit wie fan Jan Jans.
Letter is it grif yn hannen kommen fan de fam, Sixma, dy t de bourlju wienen.
It is foege by wat no: Sixma van Andla State is.
Lange jierren is it yn gebrk west as arbeidershs fan Sixma.
Foarhinne wennen hjir .o. de famyljes: Gosse Vogel, Jelle Vogel, en Wietse Boersma.