Fam. Age J.Posthumus Hermanawei 43.
Dizze royaal eagjende Stjelp is boud troch Piet S. Groeneveld.
Hy wie in foarútstribjend man en boude griente yn glêskassen, dy ’t hy Warenhúzen neamde.
Ien kas stie yn ‘e hoeke fan de Hermanawei: Bossedykje.
Nei Piet, Uilke Fortuin en do A.J.Posthumus.