Fam. A.Dusselaar Miedleane 19.
Lange jierren hat Marten Gratema hjir wenne mei syn hśshāldster Tjitske Kroese.
In pūr best minske; mar de maklike kānt it neist.
Hja hie it fetpāntsje en de oare itensierderspannen foar it kammenet stean.
Foar en nei ha der ferskate hśshāldingen yn dit betreklik lange hūs wenne.
Yn de oarloch 1940-1945 ū.o. Fokke de Haan mei syn hśshālding; hja hienen yn dy tiid in jong joadsk famke as ūnderdūker.
Willem Tulner en Griet Bos ha der ek in skoftsje tahālden en foar safier bekend ek in famylje Boomsma.