Lytse Buorren 7.
Op de Lytse Buorren nr. 7 stiet dit spul.
It sydoansicht fan de foarein.
As earst bekende bewenner wurdt neamd: Jan Sikkema.
Dernei syn soan Cornelis (Kees) Sikkema en nei him syn soan Jan, dy ’t oerdie oan Jan Post.
Dizze waerd opfolge troch Jilles Groeneveld, dy ’t der in timmersaak yn fêstige, wat dúdlik op ‘e foto te sjen is.
It pand is no net mear bewenne.