Dhr. G.Alterman Vikarybuorren 42.
Yn dit Gerniersspul wennen yn it begjin fan dizze ieuw de famylje Jan Vrieswijk.
Letter fam. Jilles Groeneveld en Joukje en dernei harren soan Sikke mei syn frou Befke en no dan Gerard Alterman; dy ít it spul tige opknappet.