Fam. Klaas Jacobus Hamer.
Yn dit pand is gjin bedriuw mear.
It is yndertiid bouwe litten troch Lieuwe Stienstra en wie yn gebrūk as Herberch.
Do ’t Lieuwe en Meintje nei Amerika emigrearren, kocht Kees de Vries it.
Dy ferkocht it oan Piet Hamer, dy ’t der neist it brūken fan wat lān, in Siedhannel begūn.
Klaas hat dat letter fuortset en no is it in gewoan, mar tige toanend wenhūs.