Fam. Tony Vis Sixma van Andlawei 29.
Dizze stjelp is yn de ein triticher jierren bouwe litten troch Jan Wietses Grijpma, letter wennen hjir Rei Posthumus en do Egbert Jensma en no dus Tony Vis.