Fam. T.Boomsma Sixma van Andlawei 21.
Dit spul, dat yn de foarige ieuwin Sūkerei-iest wie, wurd no bewenne troch Tino Boomsma.
Foar him wennen hjir: Gerrit S.Boersma, derfoar Kees Hibma en Jeltje, Adam Gerrits Elsinga en dy syn heit Gerrit Adams Elsinga.
It spul, dat lang yn ferfal wie, stiet der no wer kreas by.