Fam. S.Wendelaar Bonga Sixma van Andlawei 2.
Foar harren wennen hjir: Jan Hendriks de Roos en Lieuwkje Schotanus; Lieuwkje wie in pake-sizzer fan de foarige bewenner: Klaas Tilstra.
Klaas Tilstra wie in grut Gernier.