Mevr. Tr.de Roos-Posthumus Tilledyk 23.
Hjir wennet no Tryntsje de Roos-Posthumus, widdo fan Obbe Hendriks de Roos.
Foar harren hat de fam. Age Schaaf hjir jierrenlang harren Gerniersbedriuw hawn.
Lâns it hűs wie de reed nei de Bloat, der’t Oebele Weima syn Brânjehannel hie.
Dat hűs is der net mear en de feart der’t it oan stie is ticht.