Fam Sipke Miedema Tilledyk 21.
Hjirfoar wennen: Anne Miedema, dyt wat Fuormanderij hie.
Derfoar wennen hjir: Pier Meintema, Ypke Posthumus en Jelle Ypkes Posthumus.