Fam. Frans Jilderts Tilledyk 19 “De Lytse Stjelp”.
Derfoar wennen hjir: Abraham (Bram) Joostema, Johannes Joostema en Willem jelgerhuis en derfoar Simke Tuinhof en Nynke.