Fam. Simke Tuinhof Tilledyk 17 “De grutte Stjelp”.
No krekt as foarhinne yn twaen bewenne.
Simke Tuinhof, de pake fan ien fan de hjoeddeiske bewenners hat it spul bouwe litten.
Lange jierren hat Meint Tuinhof yn it noardlike part wenne.
No wennet der Hans Huyser en yn de oare helte wenne Bauke Tuinhof en syn soan Simke mei syn frou Geartsje.