Fam. S.Stuiksma Ferniawei 2-4.
Yn de foarige ieuw stie hjir de Chigorij-fabryk fn de fam. Tjessinga.
Letter hat L.Meyer hjir wenne.
Troch it boartsjen mei fjr, is de boel fbarnd.
Doe kaam Jan Doekes Bekius hjir en dernei de boppeneamde Sruiksma.