Fam. Jochum Bekius Ferniawei 12 “De Pastorypleats”.
Yn 1813 wenne hjir Steven Fokkes Veenstra.
Hy wie hierder fan de fam. Collot ‘D Escury.
Letter wennen der noch twa generaasjes Teyema’s: dernei fam. Leendert Bekius, syn soan Doeke Bekius en no Jochum.