Fam. S. Plat Ferniawei 15 “Fernia-State”.
Op dit stee, hat it âlde Fernia net stien.
Nei alle betinken hat it tichterby de Buorren stien, der ’t letter de pastoty fan de Grifformearde Tsjerke stie en dat no in moai wenhűs is.
De feart troch it doarp fertakke him der yn Tsjummearumerfeart en de Mole-opfeart.
De bręge, dyt der alear lei waard Fernia-bręge neamd.
Obbe de Roos had dizze pleats bouwe litten nei him kamen Iede Westra, Jarig en Iede.