Fam. Thomas Haitsmaleane 3 “Haitsma-State “.
Dit wie eartiids ien fan de trije Slotpleatsen yn Minnertsgea.
It hie sels in eigen Kapel.
Yn 1493 waard der in Altaar wijd.
Hjir hawwe bourke: Johannes Wijngaarden, Jan Bruinsma, Bote Jukema,Siebe Reins Faber, Rein Siebes Faber en Siebe Reins Faber.