Fam. D.S.Hemstra Tjessingawei 6 Hichtum.
Yn de tweintiger jierren, wie der oer Hichtum in paad, dat t de Mieden wei rn nei de Griene Dyk.
Doe wie der oer it Tsjummearumerfeartsje in brge.
Sa koene de minsken, dy t yn e Mieden wennen op e Hearewei komme.
Der lkns nei Minnertsgea, Furdgum en Tsjummearum en sa fierder nei Frjentsjer ta.
De Tjessingawei is pas mids de foarige ieuw oanlein.