Fam. A.D.Hoekstra Tjessingawei 1-3 “Grut Oexma”.
Yn 1700 in Stimdragende Pleats fan 118 pűnsmiet; yn 1850 wie it 136 pűnsmiet grut.
Lang hat it yn de folksműle: Jacob Hayma’’ s spul hjitten.
Nie Hayma hat der noch in Simon Dijkstra op buorke.
Nie him sil Johannes Kramer der opkommen węze.
Nei Johannes kaam syn soan Jan Kramer derop en no dan de famylje Hoestra.