Fam. H.Schotanus Tjessingawei 9.
Bouwe litten troch Piet Smit,dy ’t út Amerika werom kommen wie: hy sette op ‘e daam: “Home Sweet Home”.
Nei 1945 ha Jac. Faber en Afke hjir wenne, letter Jan Hibma en Griet.