Fam.A.W.Schuiling W.Binnemaleane 2.
Dit stiet op de Homeye.
Sa hjitte dit spul ek al yn ít begjin fan de foarige ieuw; do ít it yn de Successie Memorie fan de fam. Collot DíEscury foarkaam.
It waerd do bewenne troch de fam. Vrieswijk.
Yn ít begjin fan dizze ieuw oan í t nei de oarloch wenne hjir fam. Wassenaar; earst Goffeen letter syn soan Willem.
De foarein is in jier as wat ferlyn alhiel fernijd.