Fam. G.Wassenaar W.Binnemaleane 6.
Yn it Kader fan de Ruilferkaveling is dit spul hjir delset.
Historyske betsjutting hat dizze buorkerij net.
Wassenaar hat op dit stuit gjin molkfee mear.
No geane wy efkes de Haitsmaleane yn.
Wy komme no by de pleats fan de famylje Tilstra.